Sonntag, 17. Juli 2011

大鹽中齋 : 洗心洞箚記

大鹽中齋 : 洗心洞箚記

天保四年癸巳 先生四十一歳 (1)

是年春正月元旦 先生詩アリ 世事頽廃 人心荒涼 ノ意ヲ寓ス

楚楚衣裳形様新。
周旋温和賀年辰。
問心猶結冰霜気。
満眼何人実得春。


是年四月 先生其著書 洗心洞箚記ヲ家塾ニ刻ス、

. . . . . .

余箚記者。僭倣 河東読書録。寧陵吟呻語。及寒松堂庸言等。毎有目之所触。心之所得。筆之以自警。又以助発子弟之憤俳已矣。

故子弟為省転写之労。胥謀上諸梓、蔵于家塾、而不公於世、則安得不許之哉? 請者曰 : 諾。舎彼梓此。将従命矣。

雖然将来若漏出於世, 則百毀千謗。必此甚乎彼矣。何則先生論学有不協於人情焉。一曰太虚。二曰致良知、三曰変化気質、四曰一死生、五曰去虚偽。

夫太虚似釈老、致良知敵朱学, 変化気質客気勝心者之所難。一死生凡庸怯惰輩之所忌、而虚偽則中人已下, 弗旡始之妄攙縁和於其血肉間者鮮矣。


故無一不逆其意、欲免於世之悪得乎、百毀千謗。此甚乎彼之云以此也。先生宜三思焉。

余対曰: 誠然誠然。而子等以此五者為先賢之成語乎? 又謂我之創説耶? 我之創説, 則宜有後慮也。先賢之成語。而吾特発揮之焉耳。則又何足患哉?

況此非如刮目釈一経之比。是以未嘗有賊経与 貽儒先解経之累之罪也。

要一家言也己矣。故縦百毀千謗, 萃於我亦何避。必有益於我者矣。世之教我良師友, 莫過於其百毀千謗, 是余望乎人也。尚矣。

----------

箚記附録抄云

癸巳夏四月、余一自東都還芸、便道訪余浪花之弊舎、謀以鐫,其考碑面謚号之宇之大小、而其時箚記刻既成、因与之余一、吾心以為猶贈 山陽也、

然山陽而有霊、必含早不尽両巻之憾於地下也歟、而今由贈序之文以観之、則知我者、莫山陽如也。 知我者、即我心学者也。雖知我心学, 則未尽箚記之両巻、而猶如尽之也。

大鹽中齋 -- 洗心洞箚記
http://kindai.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/754761

石川智晶 1/2 ( はんぶん)
http://www.youtube.com/watch?v=mrz2MsKXHgk&feature=related


Keine Kommentare: