Donnerstag, 8. November 2012

悟真篇

悟真篇 

  北宋 張伯端撰。書成於 宋神宗 熙寧八年 ( 1075 )。傳世注本甚多, 以《 道藏 》洞真部所收《 紫陽真人悟真篇注疏 》、《 道藏精華錄 》第七集所收《 悟真篇正義 》最為精祥。

是書以詩詞歌頌文體闡發 內丹修煉理論 及方法,認為 修煉內丹乃修仙之主要途徑。

據張氏自序,其書分正編 與附錄兩部。正編 有詩詞九十三首,言 “ 養命固形之術 ”,即內丹修煉之 “ 命功 ”。

其法以人體為鼎器,以身中 精氣神三寶為大藥,煉精化氣,煉氣化神而結成金丹。

附錄 收入歌頌詩曲雜言三十二首,借用佛教禪宗 “ 明心見性 ” 之說,闡述 “ 達本明性之道 ”,  即內丹修煉之 “ 性功 ”。

認為通過心性修養,可以達到虛寂無為,返本還原,與 道體合一之境界。

故是書所述 丹法以 性命雙修,先修命 後修性為特徵。北宋以後 金丹派南宗之內丹理論 及修煉方法受此書影響甚大,歷代道士皆推崇此書為 內丹經典著作。

http://www.ctcwri.idv.tw/CTCWRID2/D2-10%E5%8D%81%E5%8A%83/D210052%E6%82%9F/D210052%E6%82%9FXX/D21005203%E6%82%9F%E7%9C%9F%E7%AF%87.htm


Keine Kommentare: