Montag, 19. November 2012

饒君了悟真如性,未免抛身卻入身。

1.     饒君了悟真如性,未免抛身卻入身。
       何似更能修大藥,頓超無漏作真人。


2.     投胎奪舍及移居,舊住名爲四果徒。
        若會降龍並伏虎,真金起屋幾時枯?


3.     鑒形閉息思神法,初學艱難後坦途。
        倏忽縱能遊萬國,奈何屋舊卻移居。


4.     釋氏教人修極樂,只緣極樂是金方。
        大都色相惟茲實,餘二非著漫度量。


5.     俗語常言合至道,宜向其中細尋討。
        能於日用顛倒求,大地塵沙盡成寶。


Keine Kommentare: