Mittwoch, 18. Februar 2015

時行圖第三

時行圖第三易圖略卷三

雕菰樓易學之二

江都焦循學

時行圖第三傳云  「變通者趣時者也 」,能變通即為時行,時行者元亨利貞也。更為此圖以明之,而行健之不已,教思之无窮。孔門貴仁之旨,孟子性善之說,悉可會於此。


大有二之五為乾二之坤五之比例,故傳言元亨之義,與此最明。云 「大中而上下應之」,大中謂二之五為元,上下應則亨也。蓋非上下應則雖大中,不可為元亨。


既濟傳云「  利貞,剛柔正而位當也 」,剛柔正則六爻皆定,貞也。貞而不利則剛柔正而位不當,利而後貞乃能剛柔正而位當,由元亨而利貞,由利貞而復為元亨,則時行矣。一陰一陽之謂道,乾二之坤五,成同人比,兩五皆剛。同人孚於師,比孚於大有,又為一陰一陽,陰變陽為得,陽通陰為喪。


自陽退而易為陰謂之反,自陰進而交為陽謂之復,是為反復其道。復而不反則亢,反而不復則迷。乾坤坎離生同人師比大有,震巽艮兌生漸歸妹隨蠱,上應之成蹇革,下應之成家人屯。而家人屯又變通於鼎解,而終於既濟咸。蹇革又變通於睽蒙,而終於既濟益。咸損益恒四卦,循環不已。此二十四卦元亨利貞,所謂生而知之,安而行之者也。


自乾坤坎離震巽艮兌,初四先行成小畜復節賁,則失道矣。小畜之失在四,通於豫以補之。復之失在初,通於姤以補之。節賁通旅困同。


三上先行成夬謙豐井,則失道矣。夬之失在上,通於剝以補之。謙之失在三,通於履以補之。豐井通渙噬嗑同。


凡二五先行,初四應之,為下應。三上應之,為上應。二五得中,而上下應之,乃為元亨。今初四先行,則小畜二之復五成家人屯。屯三再之家人,上應之,已成兩既濟,有上應無下應矣,故補之以豫姤,則姤二之復五,復初之不能應,姤初則能應也。


小畜二之豫五,小畜四不能應,豫四則能應也。今三上先行,則井二之豐五成蹇革。蹇初再之革四應之,已成兩既濟,有下應無上應矣,故補之以渙噬嗑,則豐五之渙二,豐上不能應,渙上則能應也。井二之噬嗑五,井三不能應,噬嗑三則能應也。此學而知之,利而行之者也。


然姤四之初,仍成小畜。豫四之初,仍成復。噬嗑上之三,仍成豐。渙上之三,仍成井。則變而仍不通也。小畜復不能變,而且以小畜上之復三,豐井不能變,而且以豐四之井初,小畜井成需復,豐成明夷,為凶,為災,為焚,為死。上下皆無所應,失而又失矣。


然明夷可變通於訟,需可變通於晉,在明夷失在初三,而訟之初三可應也。在需失在四上,而晉之四上可應也。一轉移而元亨利貞,與同人比漸隨等此。困而知之,勉而行之,及其成功一也。(  睽蒙鼎解師大有蠱歸妹成泰,泰轉移通於否同此。 )惟不能時行,致成兩既濟,則終止道窮,所謂困而不學者矣。


易之一書,聖人教人改過之書也。窮可以通,死可以生,亂可以治,絕可以續,故曰為衰世而作。達則本以治世,不得諉於時運之無可為。窮則本以治身,不得謝以氣質之不能化。孔子曰:「假我數年,五十以學易,可以無大過矣。」此聖人括易之全而言之。


又舉恒九三「不恒其德,或承之羞」斷之云「不占而已矣」。占者變也,恒者久也,羞者過也。能變通則可久,可久則無大過,不可久則至大過,所以不可久而至於大過,由於不能變通。變通者改過之謂也。此韋編三絕之後默契乎羲文之意,以示天下後世之學易者。舍此而言易,詎知易哉。
source:


第四章 焦循之《易》學法則
http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/35526/6/


http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/35526/7/

焦循
http://ctext.org/library.pl?if=gb&author;=焦循


焦循 《易圖略》
http://www.eee-learning.com/article/3383

http://www.eee-learning.com/book/3388

--

http://en.wikipedia.org/wiki/Messidor#mediaviewer/File:Messidor.jpg


http://en.wikipedia.org/wiki/Vent%C3%B4se#mediaviewer/File:Ventose.jpg


http://en.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9miaire#mediaviewer/File:Vendemiaire.jpg


http://en.wikipedia.org/wiki/Brumaire

http://en.wikipedia.org/wiki/Frimaire

http://en.wikipedia.org/wiki/Niv%C3%B4se

http://en.wikipedia.org/wiki/Pluvi%C3%B4se

http://en.wikipedia.org/wiki/Vent%C3%B4se

http://en.wikipedia.org/wiki/Germinal_%28French_Republican_Calendar%29

http://en.wikipedia.org/wiki/Flor%C3%A9al

http://en.wikipedia.org/wiki/Prairial

http://en.wikipedia.org/wiki/Messidor

http://en.wikipedia.org/wiki/Thermidor

http://en.wikipedia.org/wiki/Fructidor

http://en.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9miaire

http://en.wikipedia.org/wiki/French_Republican_Calendar
Keine Kommentare: