Donnerstag, 26. Februar 2015

正政唯識 : 香港流傳的麒麟有3款,分別為客家、東莞 和海陸豐

正政唯識 : 香港流傳的麒麟有3款,分別為客家、東莞 和海陸豐


舞麒麟歷史悠久,已列入香港非物質文化遺產建議清單,屬國家級非物質文化遺產。


香港流傳的麒麟有3款,分別為客家、東莞和海陸豐。客家麒麟額上獨角畫有八卦,面上繪有金錢和牡丹花,象徵富貴吉祥;


色調以紅綠為主的東莞麒麟,因角上有鰲魚寓意「獨佔鰲頭」。至於海陸豐麒麟,面部呈青綠色,白角比其他兩種麒麟大,彎而突出,並繪上八仙像,下頷更有長鬚。


-- -


韓愈 : 獲麟解


獲麟解 《爾雅》 曰:「麟,身牛尾,一角。」獲麟事見 《春秋》 魯哀公十四年。元和七年,麟見東川,或疑公因此而作解。然李翱嘗書此文以贈陸傪曰:「 韓愈非茲世之文,古之文也。其詞與意適,則孟軻既沒,亦不見其有過於斯者。」傪死於貞元十八年,則此文非元和間作也。今按:此文有激而托意之詞,非必為元和獲麟而作也。


麟之為靈昭昭也,詠於 《詩》,書於 《春秋》,書或作載。雜出於傳記百家之書,雖婦人小子,皆知其為祥也。然麟之為物,不畜於家,不恆有於天下。其為形也不類,非若馬牛犬豕豺狼麋鹿然。馬牛或作牛馬。鹿然或作鹿之狀,或無之字。皆非是。


然則雖有麟,不可知其為麟也。角者吾知其為牛,鬣者吾知其為馬,犬豕豺狼麋鹿,吾知其為犬豕豺狼麋鹿,下或有也字。惟麟也不可知。不可知,則其謂之不祥也亦宜。雖然,麟之出,必有聖人在乎位。麟為聖人出也。


聖人者,必知麟,麟之果不為不祥也。又曰:麟之所以為麟者,以德不以形。下或有也字。若麟之出不待聖人,則謂之不祥也亦宜。下或有也字,或有哉字。宋遠孫曰:「《關雎》之應,實無麟而若麟之瑞;《春秋》之作,實有麟而非麟之時。」source :

正政唯識 : 香港流傳的麒麟有3款,分別為客家、東莞 和海陸豐
https://www.facebook.com/politicmood/photos/a.528749713874656.1073741838.349165895166373/789397844476507/?type=1


麒麟KO葉劉!
https://www.facebook.com/video.php?v=10152832884072655


屠場新聞 Abattoir News

孽瘤 ( 葉劉淑儀 )被麒麟怪一嘢KO!!! YOU LOSE!
成個飛起!!!!
https://www.facebook.com/video.php?v=348865891967229


[一野轟落去]麒麟 KO葉劉 喜氣洋洋 VER
https://www.youtube.com/watch?v=q7lwjqS3P-o


[一野轟落去]Thug life 麒麟 KO葉劉
https://www.youtube.com/watch?v=uV4WSB2lo4s五百家注昌黎文集 : 卷十二·雜著二 -- 韓愈 : 獲麟解
http://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=5520


韓愈 : 獲麟解
http://www.rthk.org.hk/chiculture/chilit/dy4_intro_txt15.htm


韓愈 "獲麟解" 析論:
http://homepage.ntu.edu.tw/~bcla/e_book/59/10.pdf韓愈 : 獲麟解


Keine Kommentare: