Sonntag, 6. Februar 2011

MS5220 -- Peking Duck Soup (Chinois, encore un effort pour être révolutionnaires )

Peking Duck Soup (Chinois, encore un effort pour être révolutionnaires )
http://www.ubu.com/film/vienet_chinois.html

MS5220 No money no talk

錢錢錢錢之衣食住行篇 (No Money No Talk)
http://www.youtube.com/watch?v=EHxO2MjdHwM

江味農 -- 金剛般若波羅蜜經講義
http://www.bfnn.org/book/article2/1108.htm

執為真實。將謂是常。而作千秋百歲之計。殊不知此身虛假不實。

為生老病死四相所遷。念念不停。以至老死。畢竟無常。終歸於空。此猶屬生滅之空。尚未盡理。

良以四大幻色。元不異於真空耳。凡夫不知。故曉之曰色不異空。

規劃快車殺到埋身——簡評 環珠江口宜居灣區.建設重點行動計劃
http://www.inmediahk.net/%E8%A6%8F%E5%8A%83%E5%BF%AB%E8%BB%8A%E6%AE%BA%E5%88%B0%E5%9F%8B%E8%BA%AB%E2%80%94%E2%80%94%E7%B0%A1%E8%A9%95%E3%80%8A%E7%92%B0%E7%8F%A0%E6%B1%9F%E5%8F%A3%E5%AE%9C%E5%B1%85%E7%81%A3%E5%8D%80%EF%BC%8E%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E9%87%8D%E9%BB%9E%E8%A1%8C%E5%8B%95%E8%A8%88%E5%8A%83%E3%80%8B
[大禍臨頭 ]-- 香港要被融合-- BNO
威人威威不是威,只當著力有箴規,白登曾起高皇閣,終被張良守舊圍
中國文化


Keine Kommentare: