Dienstag, 8. Februar 2011

CS6223 消滅港人重點行動計劃

CS6223 消滅港人重點行動計劃

" 3. 融合規劃鵲巢鳩佔,消滅香港年輕人

看看特區政府這幾年的政策,就是為了全面配合這個計劃做準備,一大堆環保稅、強醫金以至銷售稅,就是為了「 剝皮」,令港人居住在香港的成本大大增加;

為了堆填區消滅郊野公園,以至把香港的郊野公園劃入 《 環珠江口宜居灣區建設重點行動計劃》,就是為了凌駕一國兩制及立法會,以大陸的一制強加於香港人身上。

不加本地大學學位,反把學位送給大陸學生;超過 44% 的新生嬰兒全為大陸人,這就是「被融合」、「被規劃」的大計;透過不斷針對、抹黑香港年輕一代,

把香港年輕一代說成冇用,目的就是為大陸人大量入侵鋪路,讓大陸的年輕人取代香港的年輕人,上一代百年之後,香港就不會再是香港,變成一個「 被清洗」,可以進行一國一制的大陸城市,

即使將來大陸變天,這些大陸官商一家大細可以全體移民香港,借香港的歷史地位與國際地位,來保護他們家屬的將來。

這就「 宜居」消滅港人重點行動計劃,大家準備好嗎?"

source :
http://plastichk.blogspot.com/2011/02/blog-post.html

http://book.bfnn.org/books/0045.htm
江味農 : 金剛經校勘記

http://book.bfnn.org/article2/1108.htm
江味農 : 金剛般若波羅蜜經講義

執為真實。將謂是常。而作千秋百歲之計。殊不知此身虛假不實。

為生老病死四相所遷。念念不停。以至老死。畢竟無常。終歸於空。此猶屬生滅之空。尚未盡理。

良以四大幻色。元不異於真空耳。凡夫不知。故曉之曰色不異空。


Keine Kommentare: