Montag, 17. Januar 2011

王陽明 -- 傳習錄卷上 -- #13

王陽明 -- 傳習錄卷上 -- #13

#13 愛曰:「 先儒論六經,以春秋為史。史專記事。恐與五經事體終或稍異。」

先生曰:「 以事言謂之史。以道言謂之經。事即道。道即事。春秋亦經。五經亦史。《 易》 是包犧氏之史。《 書》 是堯舜下史。《 禮》 《 樂》 是三代史。其事同。其道同。安有所謂異?」


Keine Kommentare: