Montag, 17. Januar 2011

王陽明 -- 傳習錄卷上 -- #12

王陽明 -- 傳習錄卷上 -- #12

#12 又曰:「 唐虞以上之治,後世不可復也。略之可也。三代以下之治,後世不可法也。削之可也。惟三代之治可行。然而世之論三代者,不明其本,而徒事其末。則亦不可復矣。」


Keine Kommentare: