Mittwoch, 22. Dezember 2010

王陽明--請問鄉願狂者之辨

王陽明--請問鄉願狂者之辨
王陽明--順生錄之十 年譜三
嘉靖二年癸未,先生五十二歲,在越。
  二月。

  南宮策士以心學為問,陰以辟先生。門人徐珊讀 《策問》,歎曰:「 吾惡能昧吾知以幸時好耶!」不答而出。聞者難之。曰:「 尹彥明後一人也。」同門歐陽德、王臣、魏良弼等直接發師旨不諱,亦在取列,識者以為進退有命。

德洪下第歸,深恨時事之乖。見先生,先生喜而相接曰:「 聖學從茲大明矣。」德洪曰:「時事如此,何見大明?」先生曰:「 吾學惡得遍語天下士?今會試錄,雖窮鄉深谷無不到矣。吾學既非,天下必有起而求真是者。」

  鄒守益、薛侃、黃宗明、馬明衡、王艮等侍,因言謗議日熾。

先生曰:「 諸君且言其故。」有言先生勢位隆盛,是以忌嫉謗;有言先生學日明,為宋儒爭異同,則以學術謗;有言天下從游者眾,與其進不保其往,又以身謗。

先生曰:「 三言者誠皆有之,特吾自知諸君論未及耳。」請問。

曰:「 吾自南京已前,尚有鄉願意思。在今只信良知真是真非處,更無掩藏回護,才做得狂者。使天下盡說我行不掩言,吾亦只依良知行。」請問鄉願狂者之辨。

曰:「鄉願以忠信廉潔見取於君子,以同流合污無忤於小人,故非之無舉,刺之無刺。然究其心,乃知忠信廉潔所以媚君子也,同流合污所以媚小人也,其心已破壞矣,故不可與人堯、舜之道。

狂者志存古人,一切紛囂俗染,舉不足以累其心,真有鳳凰翔於千仞之意,一克念
即聖人矣。惟不克念,故闊略事情,而行常不掩。惟其不掩,故心尚未壞而庶可與裁。」

曰:「 鄉願何以斷其媚世?」

曰:「 自其議狂狷而知之。狂狷不與俗諧,而謂生斯世也,為斯世也,善斯可矣,此鄉願志也。故其所為皆色取不疑,所以謂之『 似』。
三代以下,士之取盛名於時者,不過得鄉願之似而已。然究其忠信廉潔,或未免致疑於妻子也。雖欲純乎鄉願,亦未易得,而況聖人之道乎?」

曰:「 狂狷為孔子所思,然至於傳道,終不及琴張輩而傳曾子,豈曾子亦狷者之流乎?」

先生曰:「 不然,琴張輩狂者之稟也,雖有所得,終止於狂。曾子中行之稟也,故能悟入聖人之道。」


Keine Kommentare: