Donnerstag, 12. Juli 2012

論詩比他經尤難明其難明者有八

皮錫瑞 : 經學通論

論詩比他經尤難明其難明者有八
http://zh.wikisource.org/wiki/%E7%B6%93%E5%AD%B8%E9%80%9A%E8%AB%96/%E8%A9%A9%E7%B6%93#.E2.97.8B.E8.AB.96.E8.A9.A9.E6.AF.94.E4.BB.96.E7.B6.93.E5.B0.A4.E9.9B.A3.E6.98.8E.E5.85.B6.E9.9B.A3.E6.98.8E.E8.80.85.E6.9C.89.E5.85.AB

論詩比他經尤難明其難明者有八

1.   詩為人人童而習之之經,而詩比他經尤難明。其所以難明者,詩本諷諭,非同質言,前人既不質言,後人何從推測?

2.   就詩而論,有作詩之意,有賦詩之意,鄭君云,賦者或造篇,或述古,故詩有正義,有旁義,有斷章取義,以旁義為正義則誤,以斷章取義本義尤誤,是其義雖並出於古,亦宜審擇,難盡遵從,此詩之難明者一也。

3.   漢初傳經皆止一家,易出田何,書出伏生,惟詩在漢初,已不名一家,申公轅固生韓嬰,魯齊韓詩,並號初祖。故漢十四博士,其先止分五經,書惟歐陽,禮後易楊,春秋公羊,其製最善。後又分出家數,易有施孟梁邱京氏,書有歐陽大小夏侯,禮大小戴,春秋嚴顏,其實皆不必分。

惟詩三家同為今文,所出各異,當時必應分立,後人不可並為一談,而專家久亡,大義茫昧,此詩之難明者二也。

4.   三家亡而毛傳孤行,義亦簡略,猶申公傳詩,疑者則闕弗傳,未嚐字字解釋,後儒作疏,必欲求詳,毛所不言,多以意測,或毛義與三家不異,而強執以為異,軌途既別,溝合無由,此詩之難明者三也。

5.   鄭君作箋,以毛為主,若有不同,便下己意,鄭改經字,多因魯韓,所謂下己意者,或本三家,或創新解,鄭學雜糅今古,難盡剖析源流,此詩之難明者四也。

6.   他經之疏,專主一家,惟詩毛鄭並行,南北同尚,唐作正義,兼主傳箋,毛無明文,而孔疏云毛以為者,大率本於王肅,名為申毛,實則申王,王好與鄭立異,或毛意與鄭不異,又強執以為異,即分門戶未易折衷,此詩之難明者五也。

7.   歐陽修詩本義,始不專主毛鄭,宋人競立新說,至朱子集其成,元明一概尊崇,近人一概抹摋,案朱子集傳,間本三家,實亦有勝於毛鄭者,而漢宋強爭,今古莫辨,此詩之難明者六也。

8.   宋人疑經,至王柏而猖狂已極,妄刪國風,進退孔子,國初崇尚古學,陳啟源等仍主毛詩,後有戴震 段玉裁 胡承珙 馬瑞辰 諸人,陳奐 毛氏傳疏尤備,然毛所不言者,仍不能不補以箋疏,或且強韓同毛。

乾嘉崇尚今文,齊詩久亡,孤學複振,采輯三家詩者甚夥,陳喬樅 魯齊韓詩遺說考尤備,然止能搜求斷簡,未能解釋全經,毛既簡略不詳,三家尤叢殘難拾,故於毛鄭通其故訓,於三家莫證其微言,此詩之難明者七也。

9.  三家序亡,獨存毛序,然序亦不盡出毛公,沈重云,案鄭詩譜意,大序是子夏作,小序是子夏毛公合作。鄭於絲衣又云,高之子言非毛公,後人著之,後漢儒林傳衛宏作毛詩序,後人遂謂序首句毛公作,以下衛宏續作,或止用首句而棄其餘,或並首句不用。

宋王質鄭樵朱子,皆不信毛序。近人申毛者以序傳為一人所作,然序實有不可盡信者,與馬鄭古文書序同,究竟源自西河,抑或出於東海,此詩之難明者八也。


Keine Kommentare: