Dienstag, 13. Januar 2015

阮元校刻 十三經注疏

阮元校刻 十三經注疏

中國哲學書電子化計劃周易正義 《阮元校刻十三經注疏》本。
尚書正義 《阮元校刻十三經注疏》本。
毛詩正義 《阮元校刻十三經注疏》本。
周禮注疏 《阮元校刻十三經注疏》本。
儀禮注疏 《阮元校刻十三經注疏》本。
禮記正義 《阮元校刻十三經注疏》本。

左傳正義 《阮元校刻十三經注疏》本。
公羊注疏 《阮元校刻十三經注疏》本。
穀梁注疏 《阮元校刻十三經注疏》本。
論語注疏 《阮元校刻十三經注疏》本。
孝經注疏 《阮元校刻十三經注疏》本。
爾雅注疏 《阮元校刻十三經注疏》本。
孟子注注疏 《阮元校刻十三經注疏》本。


阮元校刻十三經注疏
http://ctext.org/library.pl?if=gb&collection=127

- -武英殿十三經注疏


中國哲學書電子化計劃

周易正義 (魏)王弼(晉)韓康伯注(唐)孔穎達疏 《武英殿十三經注疏》本。
尚書正義 (漢)孔安國傳(唐)孔穎達疏 《武英殿十三經注疏》本。
毛詩正義 (漢)毛亨傳(漢)鄭玄箋(唐)孔穎達疏 《武英殿十三經注疏》本。
周禮正義 (漢)鄭玄注 (唐)賈公彦疏 《武英殿十三經注疏》本。
儀禮注疏 (漢)鄭玄注(唐)賈公彦疏 《武英殿十三經注疏》本。
禮記正義 (漢)鄭玄注(唐)孔穎達疏 《武英殿十三經注疏》本。
春秋左傳正義 (晉)杜預注(唐)孔穎達疏 《武英殿十三經注疏》本。

春秋公羊傳注疏 何休解詁(唐)徐彦疏 《武英殿十三經注疏》本。
春秋穀梁傳注疏 (晉)范宁注(唐)楊士勳疏 《武英殿十三經注疏》本。
論語注疏 (魏)何晏集解(宋)邢昺疏 《武英殿十三經注疏》本。
孝經注疏 唐玄宗注(宋)邢昺疏 《武英殿十三經注疏》本。
爾雅注疏 (晉)郭璞注(宋)邢昺疏 《武英殿十三經注疏》本。
孟子注疏 (東漢)趙岐注(宋)孙奭疏 《武英殿十三經注疏》本。武英殿十三經注疏
http://ctext.org/library.pl?if=gb&collection=8

- - -十三經讀本評點札記


《民國施氏醒園》本。


中國哲學書電子化計劃

中庸大義 《民國施氏醒園》本。
儀禮讀本 《民國施氏醒園》本。
周易故訓訂、周易注疏賸本 《民國施氏醒園》本。
周易讀本 《民國施氏醒園》本。
周禮讀本 《民國施氏醒園》本。
塾先生讀詩日錄 《民國施氏醒園》本。
大學大義 《民國施氏醒園》本。
大學章句、中庸章句 《民國施氏醒園》本。

孝經大義 《民國施氏醒園》本。
孝經讀本 《民國施氏醒園》本。
孟子大義 《民國施氏醒園》本。
孟子讀本 《民國施氏醒園》本。
爾雅讀本 《民國施氏醒園》本。尚書讀本逸文 《民國施氏醒園》本。
尚書讀本 《民國施氏醒園》本。
撫本禮記鄭注考異 《民國施氏醒園》本。
春秋公羊傳讀本 《民國施氏醒園》本。
春秋左傳讀本 《民國施氏醒園》本。
春秋谷梁傳讀本 《民國施氏醒園》本。
洪範大義
十三經讀本評點《民國施氏醒園》本。
http://ctext.org/library.pl?if=gb&collection=129&page=1周易本義·卷首~卷一
https://archive.org/details/06075217.cn

Keine Kommentare: