Donnerstag, 21. April 2011

汪精衛: 雙照樓詩詞稿 (北平 1941)

汪精衛: 雙照樓詩詞稿 (北平 1941)

汪精衛: 雙照樓詩詞稿 (北平 1941)use firefox to download
http://share.ovi.com/media/mdmailbo-61.888/mdmailbo-61.10076

絕版書二: 汪精衛雙照樓詩詞稿
http://iamgordon.pixnet.net/blog/post/25090254

汪精衛 《 雙照樓詩詞稿》(全)

 
 將本書獻于中國讀書人士,而欲其蘇復本來理性情操,且欲惠諸慰藉與勉勵,以期開始個人生活之再發足、中國和平之新建設。此爲刊行本書者之企圖與願望矣。

 
 序

 
 兆銘作詩之旨,具見於小休集自序中。往歲曾仲鳴爲余刊行詩集,已非余所望;今者黑根祥作先生更爲譯之,則尤有非余之所敢望者矣。


而黑根先生不惟譯之,且從而加以箋注,其爲之也至精且慎,余雖未盡見其全稿,然每與黑根先生接談,知其屬筆之際,一字不苟,前此刊行之 《 小休集》 有數位訛誤,未及校正,黑根先生亦爲一一指而出之,其審慎有如此者。


《 小休集 》 後,續有所作,未及刊行,亦倂以付之黑根先生矣。嗟夫!數十年來,對於國事有志未逮,洵所謂 “ 平生濟時意,枵落無所成 ” 者,區區此篇,更何足勞齒頰,毋亦所謂留以爲三五朋好 , 偶然談笑之資而已耳。

             庚辰暮秋
  汪兆銘 謹識

 
 小休集序
 
 《 詩》 云:“ 民亦勞止,汔可小休。” 旨哉斯言!人生不能無勞,勞不能無息,長勞而暫息,人生所宜然,亦人生之至樂也。

而吾詩適成於此時,故吾詩非能曲盡萬物之情,如禹鼎之無所不象,溫犀之無所不照也,特如農夫樵子, 偶然釋耒弛擔,相與坐道旁樹陰下,微吟短嘯, 以忘勞苦於須臾耳。

因即以 “ 小休 ” 名吾集云。

汪兆銘精衛自序

 . . .


編輯者跋

 
 鄙人日本人也,住華北而一淺學無德之處士耳。今先于中國人、先于華中華南之人士,將此一國元首之著作從事編輯出版,何等不可思議之事歟!可知廣大世間罕有之例不少焉。茲略敘其緣起而明本書刊行之始末。


 鄙人從少來到中國研究政治文學者近於三十年,尤盼望中國國家之進步與 人民之安寧,每睹國內政治起伏、文化興廢,或一喜,或一憂,常感頭痛。


逢此次事變暴發,私念前途之變化,日夜彷徨於悒悶焦慮之中者,殆及年餘矣。際此暗雲蔽天之日,汪精衛先生發豔電而爲天下蒼生而起,鄙人之敬仰感銘,實出於言喻之外。

元來汪精衛先生者,鄙人二十年來同湘鄉 曾滌笙先生 所尊崇信服之中國近世名人也。聞汪先生起,鄙人當時拍案而叫快哉,更信汪先生識見熱情勇氣之高人數等矣!


同時自覺附隨汪先生之事業,即再生中國、建設東亞之唯一無二良法。乃就個人力量所能之計劃翻譯 《 雙照樓詩詞槁》 之事商于駐甯日本軍總司令部 今井武夫大佐。


今井大佐者,愛中國、憂東亞大局之日本軍界有數人才,而與剏造新中國有密切關係者也。大佐讀鄙人信,轉達于汪先生之前,汪先生即欣然諾之,而將未發表之 《 掃葉集》全編贈於大佐,是去年四月三十日之事也。

五月,鄙人由燕赴甯謁汪先生,致敬且將稿子領回。九月和譯已成,再赴甯謁先生,至今六閱月,和譯本尚未刊行。


今年一月,汪先生最近言論集和譯 《 與日本提攜而往》 一書由日本朝日新聞社發刊問世;再今月中,《 雙照樓詩詞槁 》 正本在燕刊行。

回顧一年來足迹,感觸頻加焉。惟本書之出,汪先生之好意爲第一,今井大佐之愛護爲第二,鄙人則只執校勘暨印刷、訂本指揮之雜役耳,故不欲作跋等文字,而欲諱其名,迨印刷成有所方縱。

臾爲始末記,想之半日,慌然走筆。鄙人原無學者,亂作文章,真所謂驢鳴狗吠不知愧者,亦深懼有所累于汪先生之德與名。

唯所冀在將汪先生之學問道德品性等等美點介紹於中國與東方各國間,使有識人物正解汪先生之人物與政績。若達到此目的,則鄙人之願已足矣。


尚有一事要珍重闡明者,即此本書價之較昂也,曾仲鳴先生曩在民國拾九年拾貳月刊行之雙照樓 《 小休集》 上下卷合編一書,賣價定壹圓貳角,可謂廉價,而年來紙價高漲,以今比昔,實達於十數倍,印刷等費亦四五倍於往時。關於此點,不無苦衷,切望大方人士之諒解。


當擱筆之時,禱祝汪精衛先生之政躬安泰與 和平運動之成功,同時對 今井大佐及 從旁指教之外交部次長 周隆庠先生致感謝之忱。

並且對 《 雙照樓詩詞槁 》 上下卷合編本刊行者、而民國 貳拾八年三月貳拾壹日在河內郊外殉國難之和平運動先覺曾仲鳴先生之英靈致至深之哀悼。


 辛巳三月五日 黑根祥作 謹跋  
 
 每部 南粉連紙 金 三圓
 編輯、校勘者 北京東城大甜水井拾號 黑根祥作
 發行兼印刷者 北京東安門外南夾道拾五號 那須太郎
 發行所 同右 大北京社
 昭和拾六年( 民國三拾年)三月拾日初版

http://molihuaxingdong.blogspot.com/2011/04/blog-post_6263.html

http://molihuaxingdong.blogspot.com

原文標題和鏈接:Revolt in China only a matter of time: analyst
http://www.smh.com.au/national/revolt-in-china-only-a-matter-of-time-analyst-20110419-1dn59.html


=====

蕭生講汪精衛詩;其實汪精衛曾有詩集印行;線装;名為雙照樓詩藁( 稿);香港永泰印務公司承印;無出版日期;在七十年代香港舊書攤, 隨處可見。

http://www.hkreporter.com/talks/thread-938961-1-1.html

汪精衞詩詞 李怡 蘋果日報
2010年03月02日

精衞情結憐後主 李怡 蘋果日報
2010年03月04日

汪詩詞版本沿革 李怡 蘋果日報
2010年03月09日

一生分作兩回人 李怡 蘋果日報
2010年03月10日

中國文化


Keine Kommentare: