Freitag, 19. August 2016

六朝文絜 25. 為蕭驃騎謝被侍中慰勞表 - 江淹

六朝文絜 25. 為蕭驃騎謝被侍中慰勞表 - 江淹

《卷五 為蕭驃騎謝被侍中慰勞表》  作者:江淹


   臣某言:即日侍中、秘書監臣戢至,奉宣詔旨慰勞。便受轂中帷,練甲外壘。


  旍旄蔽景,輿徒競氣。人懷秋嚴,士蓄霜斷。晦魂已掩,氣豎未縣。稽鉞佇威, 寢興震慨。


  今王人臨郊,皇華降庭。煇燿望實,將激威武。載鶡之夫,迎光蹀恩;投石之師,攀炤竦惠。楚纊越醪,方茲慚潤。臣忝屬閫私,彌抱渥洽,不任下情。

- -

六朝文絜 26. 經通天台奏漢武帝表 - 沈炯

《卷五 經通天台奏漢武帝表》  作者:沈炯


   臣聞橋山雖掩,鼎湖之灶可祠;有魯遂荒,大庭之跡無泯。伏惟陛下,降德 猗蘭,纂靈豐穀。


漢道既登,神仙可望。射之罘於海浦,禮日觀而稱功;橫中流 於汾河,指柏梁而高宴。何其甚樂,豈不然與?


 既而運屬上仙,道窮晏駕。甲帳珠簾,一朝零落。茂陵玉碗,遂出人間。


  淩雲故基,與原田而膴々;扶風餘趾,帶陵阜而茫茫。羈旅縲臣,能不落淚! 昔承明既厭,嚴助東歸;駟馬可乘,長卿西返。


恭聞故實,竊有愚心。黍稷 非馨,敢望徼福。但雀台之吊,空愴魏君;雍丘之祠,未光夏後。瞻仰煙霞,伏增淒戀。source :


六朝文絜
http://www.saohua.com/shuku/gudian/liuchaowenxie/4.html


六朝文絜
http://wenxian.fanren8.com/08/02/4/1.htm


六朝文絜
http://www.daizhige.org/集藏/文总集/


六朝文絜
http://wenxian.fanren8.com/08/02/


    1-全上古三代秦漢三國六朝文-清-嚴可均
    2-全唐文-清-董誥
    3-全遼文--陳述
    4-六朝文絜-清-許梿
    5-古文觀止-清-吳楚材

   6-古文辭類纂-清-姚鼐
    7-唐代墓誌彙編續集--
    8-唐宋文醇-清-愛新覺羅弘曆
    9-唐文拾遺續拾-清-陸心源
    10-唐文續拾-清-陸心源

    11-序跋集萃--
    12-文章辨體匯選-明-賀複徴
    13-文選-南朝梁-蕭統
    14-文選昭明文選-南朝梁-蕭統
    15-文選注-唐-李善

    16-文選詳注-南朝梁-蕭統
    17-新安文獻志-明-程敏政
    18-明文衡-明-程敏政
    19-明文霱-明-劉士鏻
    20-晚明二十家小品--施蟄存

    21-晚清文選--鄭振鐸
    22-漢魏南北朝墓誌彙編--
    23-清文精選--劉文武
    24-皇明文征-明-何喬遠
    25-經義模範-明-佚名

    26-續碑傳選集--
    27-遼文萃-清-王仁俊
    28-香豔叢書-清-張廷華
    29-駢體文鈔-清-李兆洛


復莊駢儷文榷(清)姚燮撰

駢雅訓籑(明)朱謀● 撰

理瀹駢文(清)吳師機撰
棕亭駢體文鈔(清)金兆燕撰

有正味齋駢體文(清)吳錫麒撰

師伏堂駢文二種(清)皮錫瑞撰
駢體文鈔(清)李兆洛輯


崇雅堂駢體文鈔 (清)胡敬撰
國朝常州駢體文錄 屠寄輯

國朝駢體正宗 (清)曾燠輯
國朝駢體正宗續編(清)張鳴珂輯

御定駢字類編(清)聖祖仁皇帝

御定駢字類編(清)吳士玉,(清)沈宗敬
駢儷文(清)孔廣森撰

駢字分箋(清)程際盛撰

展碧山房駢體文選
張文襄公駢文(清)張之洞撰

佩弦齋文存佩弦齋駢文存佩弦齋詩存(清)朱一新撰


駢文類苑「皇朝」(清)姚燮、張壽榮
邃懷堂駢文牋註 袁翼、朱舲


文莫室駢文(清)王樹枬
越縵堂駢體文(清)李慈銘、曽之撰

酌雅堂駢體文集 徐壽基

六官駢萃 張蔚春

訓蒙駢句
六朝麗指 -孫徳謙


汪中, 自序


Keine Kommentare: