Freitag, 14. November 2014

膠登仔 都睇得明既 簡易西史入門 最終回:大戰之路

膠登仔 都睇得明既 簡易西史入門 最終回:大戰之路第一集:神聖羅馬帝國
http://hkgalden.com/view/13887

第二集:敘任權鬥爭
http://hkgalden.com/view/14634

第三集:十字軍東征到大憲章
http://hkgalden.com/view/15656

第四集:百年戰爭
http://hkgalden.com/view/16416

第五集:玫瑰戰爭
http://hkgalden.com/view/17516

第六集:收復失地運動
http://hkgalden.com/view/18375

第七集:義大利戰爭(上)
http://hkgalden.com/view/20395

第八集:義大利戰爭(下)
http://hkgalden.com/view/20827

第九集:宗教改革篇第一集:中世紀結束到胡斯戰爭
http://hkgalden.com/view/21670

第十集:宗教改革篇第二集:九十五條論綱到德國農民戰爭
http://hkgalden.com/view/25530

第十一集:宗教改革篇第三集:普魯士公國到雨格諾戰爭
http://hkgalden.com/view/27027

第十二集:宗教改革篇第四集:亨利八世
http://hkgalden.com/view/27684

第十三集:宗教改革篇第五集:八十年戰爭
http://hkgalden.com/view/29122

第十四集:宗教改革篇第六集:三十年戰爭-普法爾茨波希米亞階段-
http://hkgalden.com/view/34679

第十五集:宗教改革篇第七集:三十年戰爭-丹麥階段-
http://hkgalden.com/view/35428

第十六集:宗教改革篇第八集:哈布斯堡受難記第一集:三十年戰爭-瑞典階段-
http://hkgalden.com/view/36232

第十七集:宗教改革篇第九集:哈布斯堡受難記第二集:三十年戰爭-法國瑞典階段
http://hkgalden.com/view/37083

第十八集:宗教改革番外篇:英國內戰
http://hkgalden.com/view/37910

第十九集:光榮革命同大同盟戰爭
http://hkgalden.com/view/43328

第二十集:哈布斯堡受難記第三集:西班牙王位繼承戰爭
http://hkgalden.com/view/51342

第廿一集:大北方戰爭
http://hkgalden.com/view/71885

第廿二集:哈布斯堡受難記第四集:奧地利王位繼承戰爭
http://hkgalden.com/view/72935

第廿三集:七年戰爭
http://hkgalden.com/view/81449

第廿四集:美國獨立
http://hkgalden.com/view/86762

第廿五集:法國大革命篇第一集:係巴士車底開始既一日
http://hkgalden.com/view/116436

第廿六集:法國大革命篇第二集:從人權及公民權宣言到凡爾賽遊行
http://hkgalden.com/view/121213

第廿七集:法國大革命篇第三集:制憲.立憲.斷頭台
http://hkgalden.com/view/127414

第廿八集:法國大革命篇第四集:恐怖政治
http://hkgalden.com/view/130117

第廿九集:法國大革命篇第五集:更恐怖同恐怖既結局
http://hkgalden.com/view/131722

第三十集:法國大革命結局篇拿破崙·波拿巴霧月十八既悲劇
http://hkgalden.com/view/134469

第三十一集:哈布斯堡受難記第五集:拿破崙戰爭篇(上)第三,四次反法同盟
http://hkgalden.com/view/136961

第三十二集:拿破崙戰爭篇(中)第四,五次反法同盟
http://hkgalden.com/view/138553

第三十三集:拿破崙戰爭篇(下)第六,七次反法同盟
http://hkgalden.com/view/140780

第三十四集:維也納會議同梅特涅體制
http://hkgalden.com/view/143701

第三十五集:1848年歐洲革命
http://hkgalden.com/view/146333

第三十六集:克里米亞戰爭
http://hkgalden.com/view/159851

第三十七集:義大利統一
http://hkgalden.com/view/168414

第三十八集:德意志1848年革命
http://hkgalden.com/view/176009

第三十九集:德意志統一戰爭
http://hkgalden.com/view/180376

上一集:巴黎公社
http://hkgalden.com/view/181594歷史往往都係無厘頭既野 我地既世界一直處於量子狀態
你或者可以搵到你個代既因 但你永遠估唔到你為未來種左咩果
但上帝早已為我地擲出骰子


1836年10月2日一架叫小獵犬號既勘探船係英國普利茅斯上岸
冇掌聲 冇儀式 就如同每日係到出出入入眾多貨船一樣冇任何值得人關注既地方
船上面有個如呢架船一樣咁平凡既30歲地質學家 佢叫查理斯·達爾文


係佢呢五年航程中過多個隔世荒島見識到多種奇珍異獸啟發左佢諗出一個劃時代既理論
1859年11月24日佢終於出版左佢既名作 物種起源達爾文既諷刺畫

普法戰爭後俾斯麥擔心法國復仇情緒就同俄羅斯奧地利結成三帝同盟
三國遭第三方國家攻擊時會共同防禦 三國共同抵制共和共產主義保障君主制度
簽左呢條盟約普魯士就可以放心保住佢係統一戰爭中"統一"返黎既土地
而俄羅斯亦都因為呢條盟約而變得有恃無恐


1875年鄂圖曼治下既波斯尼亞 羅馬尼亞 塞爾維亞 保加尼亞等斯拉夫民族相繼做反
鄂圖曼帝國一貫風格鐵腕鎮壓 俄羅斯以人道援助名義出兵巴爾幹


俄羅斯單方面改變巴爾幹現狀如無意外應該會引黎英國同奧地利強烈反彈就好似克里米亞戰爭咁
但上次英國可以企得咁硬因為有兩條友 一個叫巴麥尊 一個叫拿破崙三世 兩條友而家都唔係到啦
而奧地利從1848革命到奧普戰爭已經打到謝晒 再加埋條三帝同盟 奧地利連反對既聲音都叫唔出


加上俄羅斯以民族獨立作宣傳 將鄂圖曼包裝成暴虐既異教徒 而斯拉夫人就係可憐而堅強既耶教弟兄
再加多幾個美女警察 1877年4月27日俄軍嚴如正義之師開入巴爾幹半島 廢除1856年巴黎條約重建黑海艦隊
最後一直打到去伊斯坦堡門口1878年3月3日鄂圖曼戰敗 俄土簽訂聖士提法諾條約
亞美尼亞 佐治亞 比薩拉比亞割讓俄羅斯
鄂圖曼承認羅馬尼亞 塞爾維亞 蒙特內哥羅獨立
鄂圖曼成立自治既保加利亞大公國
鄂圖曼改革波斯尼亞政治制度
鄂圖曼賠款二億一千萬盧布http://hkgalden.com/view/186550


Keine Kommentare: