Donnerstag, 15. Mai 2014

焦循 -- 易章句焦循 -- 易章句


焦循 -- 《易章句》


清- 焦循《易章句》卷一

 清 - 江都 焦氏刻雕菰樓易學本

 易章句 〔清〕焦循撰      


 卷一 


 乾下乾上  


乾行之不已故健元二先之坤五為乾元亨二先行四從之為亨二先行上從之亦為亨利四從二而亨


乾成家人坤成屯屯變通於鼎家人變通於解不更以乾上之坤三上從二而亨乾成革坤成蹇蹇變通於睽


革變通於蒙不更以乾四之坤初是為利也其失道成小畜復夬謙而變通為豫姤剥履亦然貞屯通於鼎鼎二之五而後屯三之鼎上為貞革通於蒙蒙二之五而後革四之蒙初為貞成兩既濟為貞凶一成既濟一成咸益是為終則有始利而後貞者也 - - -

初九潛龍二不先之坤五而上之坤三故潛謙三互震為龍勿用不可更以四之坤初也初四相之故在初言四餘放此九二見龍在田見則不潛矣謂成屯地已治故稱田利見大人承上在田而言坤


成屯則變而通之於鼎見大人謂鼎二之五九三君子终日坤五本小人成屯則為君子矣君子終


日謂坤由屯而成既濟三成離日而終乾乾坤成屯乾成家人家人上之屯三成兩既濟則不復有乾惟屯通鼎鼎二之五成遯遯上仍有乾是乾而又乾也乾而又乾則屯雖終於日鼎成咸未終夕惕


若夕謂鼎五柔也屯反為鼎則陽易為陰惕即惕出之惕讀如逖遠也謂旁通於鼎也厲乾成家人


坤成屯不變通則成兩既濟終止道窮何危如之无咎能變通令鼎成咸則无咎九四或躍在淵九三明四從二為元亨屯三從鼎五為利貞九四明上從二為元亨革四從蒙五為利貞乾成革坤成蹇


蹇與革不相孚故疑疑則必變通於蒙蒙山下出泉淵即泉也躍上也蒙二在坎為淵上行於五是


躍此在淵者也无咎能變通也九五飛龍在天離有飛象坤成屯則乾成家人家人下離故云飛龍在乾故在天利見大人承上在天而言九二之利謂坤成屯屯變通於鼎九五之利謂乾成家人家人


變通於解上九亢龍亢高也乾成家人上巽為高坤成屯下震為龍有悔九三謂屯變而通於鼎此


謂家人變而通於解用九用乾之二四上入坤見群龍屯見也用二四而不用上則坤成屯下震為龍三陰為群不亂无


首吉乾為首坤見群龍則乾成家人家人無乾也若坤成明夷乾成需需下乾則有首下可用


Keine Kommentare: