Freitag, 27. April 2012

秋水軒尺牘 (10) : 託楊樾庵謀館( 託謀館 )-- 上海世界書局 宋晶如注釋版

秋水軒尺牘 (10) : 託楊樾庵謀館( 託謀館 )-- 上海世界書局 宋晶如注釋版

春鴻絕影,芳訊稀通。頃晤香度,始知塞上青油,已安徐塌。前以一餅金函致省寓,度在文旆啟行之後,祈急取之無失。此間瓜代有期,行將解館,恃足下高居首要,一推一輓,不復屬望他人矣。

Reference:

《秋水軒尺牘》 許葭村 著,宋晶如 釋。 香港, 廣智書局, 1960
《雪鴻軒尺牘》 龔未齋 著,宋晶如 釋。香港, 廣智書局, 1965
《小倉山房尺牘》 袁枚著 , 江蔭香 註釋。香港 : 藝美圖書有限公司, 1966


Keine Kommentare: