Mittwoch, 23. Dezember 2015

歷代名臣奏議-明-楊士奇 - Kanseki Repository 漢籍リポジトリ 四庫全書

歷代名臣奏議-明-楊士奇

Kanseki Repository 漢籍リポジトリ 四庫全書

[000-1a]
欽定四庫全書   史部六


 厯代名臣奏議   詔令奏議類二奏議之/屬


 提要

  臣/等謹案厯代名臣奏議三百五十巻明永
  樂十四年楊士竒黄淮等奉勅編自商周迄
  金元分六十四門名目既繁區分徃徃失當

  又如文王周公太公孔子管仲晏嬰鮑叔慶
  鄭宫之竒師曠麥邱邑人諸言皆一時答問


[000-1b]
  之語悉目之為奏議則尚書颺言何一不可
  採入亦殊踳駁失倫然自漢以後收羅大備
  凡歴代典制沿革之由政治得失之故實可
  與通鑑三通互相考證當時書成刋印僅數

  百本頒諸學宫而藏版禁中世頗稀有天崇
  間太倉張溥號稱淹洽而自言生長三十年
  未嘗一見其書最後乃得太原藏本為刪節
  重刻巻目均依其舊所不同者此本有慎刑


[000-2a]
  一門張本無之張本有漕運此本無之葢溥
  意為改移至唐宋以後之文盡遭割裂幾於
  續鳬㫁鶴失其本來矣此本為永樂時頒行
  原書猶稱完善固亦古今奏議之淵海也乾
  隆四十四年九月恭校上


    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀歷代名臣奏議-明-楊士奇
http://www.kanripo.org/text/KR2f0039/000#1a


- -


欽定四庫全書
 歴代名臣奏議巻一
      明 楊士竒等 撰
 君徳

周武王踐阼三日召師尚父而問焉曰黄帝顓帝之道
存乎曰在丹書王欲聞之則齋矣齋三日王端冕師尚
父亦端冕奉書而入王東面而立師尚父西面道書之

言曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者

[001-1b]

凶凡事不強則枉弗敬則不正枉者滅廢敬者萬世王
聞書之言惕若恐懼


魯哀公問於孔子曰吾聞君子不博有之乎孔子對曰
有之哀公曰何為其不博也孔子對曰為其有二乗哀
公曰有二乗則何為不博也孔子對曰為行惡道也哀
公懼焉有間曰若是乎君子之惡惡道之甚也孔子對

曰惡惡道不能甚則其好善道亦不能甚好善道不能
甚則百姓之親之也亦不能甚詩云未見君子憂心惙

source :


歴代名臣奏議巻一 : 明 楊士竒等 撰
http://www.kanripo.org/text/KR2f0039/001#1a


Kanseki Repository 漢籍リポジトリ 四庫全書 :Comprehensive collection of premodern Chinese texts

Kyoto, Japan https://www.kanripo.org


http://blog.kanripo.org/


Keine Kommentare: